หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัท มัลติแบกซ์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและ ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เข้าร่วม ใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด และประกาศใช้ "นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชั่น" เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจะ ดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท  โดยกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน 

 
   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ