หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ จดหมายงดรับของขวัญ

นักลงทุนสัมพันธ์

จดหมายงดรับของขวัญ

ตามที่บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการ กํากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อไม่ให้การยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสในการดําเนินงาน และยกระดับการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณางดให้ของขวัญ แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นใด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ขอน้อมรับความปราถนาดี ไมตรีจิตจากท่าน และ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้

 

   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ