หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ มาตรการในการรับเรื่องร้องเรียน

นักลงทุนสัมพันธ์

มาตรการในการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การจัดการ และการหาขอยุติที่ถูกต้อง เป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม รวมถึงมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต

 

   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ