หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจริยธรรมและข้อปฏิบัติในการทํางาน

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทนี้ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อีกทั้ง บริษัทยังได้ประกาศใช้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” เพื่อส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการอันใดที่ จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็นองค์กรที่โปร่งใส และ ปราศจากคอรัปชั่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่นใดๆ รวมทั้งให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีหลักปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า

 
   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ