หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ จรรยาบรรณธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และจะถูกนำไปปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร (Stakeholders) อย่างเป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทได้มีการได้มีการกำหนด "จรรยาบรรณธุรกิจ" ของบริษัทโดยได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้จัดแบ่งหัวข้อดังนี้ 
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ