หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ สาส์นจากประธานกรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทนี้ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริม ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้าง ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจตระหนักรู้และให้ความ ร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็น องค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอรัปชั่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอรัปชั่นใดๆ

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และความมุ่งหวังให้บังเกิดผลในการขับเคลื่อนและ ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ บริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักการดําเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น ขึ้น ซึ่งจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และ กฏระเบียบ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในและภายนอก เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการ ดําเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่นอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด

 

   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ