หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ จดหมายขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นักลงทุนสัมพันธ์

จดหมายขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท่านผู้ประกอบการและคู่ค้าทุกท่าน
ด้วยบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต” โดยการกําหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสําหรับบริษัท และได้มี การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น

ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือมายัง ท่าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัทขอน้อมรับความปราถนาดีของ ท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป

 

   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ