หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ การจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
14/02/66 02/03/66 02/05/66 เงินปันผล 0.38 บาท 01/07/65 - 31/12/66
09/08/65 24/08/65 08/09/65 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/65 - 30/06/65
15/02/65 21/04/65 06/05/65 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/64 - 31/12/64
16/02/64 21/04/64 07/05/64 เงินปันผล 0.56 บาท 01/07/63 - 31/12/63
11/08/63 26/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.32 บาท 01/01/63 - 30/06/63
24/03/63 07/04/63 24/04/63 เงินปันผล 0.13 บาท 01/07/62 - 31/12/62
08/08/62 22/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/62 - 30/06/62
21/02/62 23/04/62 10/05/62 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/61 - 31/12/61
09/08/61 23/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/61 - 30/06/61
20/02/61 20/04/61 09/05/61 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/60 - 31/12/60
29/08/60 12/09/60 28/09/60 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/60 - 30/06/60
28/02/60 27/04/60 19/05/60 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/59 - 31/12/59
30/08/59 13/09/59 29/09/59 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/59 - 30/06/59
23/02/59 27/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.33 บาท 01/07/58 - 31/12/58
วันที่กรรมการมีมติ 14/02/66
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 02/03/66
วันที่จ่ายเงินปันผล 02/05/66
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.38
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/65 - 31/12/66

วันที่กรรมการมีมติ 09/08/65
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 24/08/65
วันที่จ่ายเงินปันผล 08/09/65
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.12
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/65 - 30/06/65

วันที่กรรมการมีมติ 15/02/65
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 21/04/65
วันที่จ่ายเงินปันผล 06/05/65
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.30
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/64 - 31/12/64

วันที่กรรมการมีมติ 16/02/64
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 21/04/64
วันที่จ่ายเงินปันผล 07/05/64
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.56
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/63 - 31/12/63

วันที่กรรมการมีมติ 11/08/63
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26/08/63
วันที่จ่ายเงินปันผล 10/09/63
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.32
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/63 - 30/06/63

วันที่กรรมการมีมติ 24/03/63
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 07/04/63
วันที่จ่ายเงินปันผล 24/04/63
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.13
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/62 - 31/12/62

วันที่กรรมการมีมติ 08/08/62
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 22/08/62
วันที่จ่ายเงินปันผล 06/09/62
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.12
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/62 - 30/06/62

วันที่กรรมการมีมติ 21/02/62
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 23/04/62
วันที่จ่ายเงินปันผล 10/05/62
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.25
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/61 - 31/12/61

วันที่กรรมการมีมติ 09/08/61
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 23/08/61
วันที่จ่ายเงินปันผล 07/09/61
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.12
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/61 - 30/06/61

วันที่กรรมการมีมติ 20/02/61
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 20/04/61
วันที่จ่ายเงินปันผล 09/05/61
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.20
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/60 - 31/12/60

วันที่กรรมการมีมติ 29/08/60
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 12/09/60
วันที่จ่ายเงินปันผล 28/09/60
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.12
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/60 - 30/06/60

วันที่กรรมการมีมติ 28/02/60
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 27/04/60
วันที่จ่ายเงินปันผล 19/05/60
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.20
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/59 - 31/12/59

วันที่กรรมการมีมติ 30/08/59
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 13/09/59
วันที่จ่ายเงินปันผล 29/09/59
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.12
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/01/59 - 30/06/59

วันที่กรรมการมีมติ 23/02/59
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 27/04/59
วันที่จ่ายเงินปันผล 19/05/59
ประเภท เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
0.33
หน่วย บาท
รอบผลประกอบการ 01/07/58 - 31/12/58

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ