นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MBAX
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และหุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
29 มกราคม 2550
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000170
ทุนจดทะเบียน 255,860,188.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 195,318,018.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ 3
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 211/1 หมู่ 3  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 211/8 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 211/9 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 219/9 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 458 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 
โทรศัพท์ +66 (0)-3849-1725-9
โทรสาร +66 (0)-3849-2485
ที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 456 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0)-2683-3300
โทรสาร +66 (0)-2683-3800     
เว็บไซต์ www.multibax.com
อีเมล์ info@multibax.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 
ที่ปรึกษากฎหมาย นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์ หลุยส์
22 ซอยสาธุประดิษฐ์ 24 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2674-1951-2
ผู้ตรวจสอบภายใน นางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์
ผู้สอบภายในรับอนุญาต เลขที่ 527
บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
เลขที่ 288/123 ซอยพุทธบูชา 36
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2815-7862


 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ