หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่องตามข้อแนะนำจากสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 


นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัท มัลติแบกซ์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและ ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เข้าร่วม ใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด และประกาศใช้ "นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชั่น" เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจะ ดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท  โดยกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน 
 


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การ สนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รับปชั่น จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
 


จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยการคํานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบปฏิบัติของบริษัทความมีจริยธรรม ความยตุิธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุง “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ของบริษัทให้เหมาะสมอย่าง ต่อเนื่องโดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท 
 


จดหมายขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท่านผู้ประกอบการและคู่ค้าทุกท่าน ด้วยบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต” โดยการกําหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสําหรับบริษัท และได้มี การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น

ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือมายัง ท่าน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัทขอน้อมรับความปราถนาดีของ ท่านด้วยการร่วมมือกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันตลอดไป
 


ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการขอรับรอง ให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

โดยที่คณะการรมการบริษัทได้มีมติประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็น "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" ซึ่งในการนี้บริษัทจะต้องจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวนร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตบริษัท จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคคล
 


มาตรการในการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การจัดการ และการหาขอยุติที่ถูกต้อง เป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม รวมถึงมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
 


สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจริยธรรมและข้อปฏิบัติในการทํางาน

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทนี้ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น อีกทั้ง บริษัทยังได้ประกาศใช้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” เพื่อส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการอันใดที่ จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็นองค์กรที่โปร่งใส และ ปราศจากคอร์รัปชั่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นใดๆ รวมทั้งให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีหลักปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า
 


สาส์นจากประธานกรรมการ
สาส์นจากประธานกรรมการ เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทนี้ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริม ค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้าง ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจตระหนักรู้และให้ความ ร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็น องค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชั่นรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นใดๆ

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และความมุ่งหวังให้บังเกิดผลในการขับเคลื่อนและ ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ บริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักการดําเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น ขึ้น ซึ่งจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และ กฏระเบียบ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในและภายนอก เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการ ดําเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่นอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด
 


จดหมายงดรับของขวัญ

ตามที่ บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการ กํากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อไม่ให้การยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสในการดําเนินงาน และยกระดับการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณางดให้ของขวัญ แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นใด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ขอน้อมรับความปราถนาดี ไมตรีจิตจากท่าน และ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้
 


 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ