หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านบุคคลากรในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและสอดรับกับสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทต้องเผชิญ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งสามารถหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่น ๆเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดทำนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการวางแผนในการด้านสรรหาคัดเลือก และจัดเตรียมบุคลากรที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญ ("ตำแหน่งงานหลัก") ที่อาจว่างลงหรือมีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ