หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวสารนักลงทุน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
27 ตุลาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
26 ตุลาคม 2566
แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ,แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
06 ตุลาคม 2566
แจ้งผู้บริหารลาออก
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ MBAX เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MBAX-W2 (F53-5)
ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด
25 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2566
แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ,แต่งตั้งประธานกรรมการและแจ้งกรรมการลาออก
ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
21 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
22 มีนาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ MBAX เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MBAX-W2 (F53-5)
ดาวน์โหลด
08 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ MBAX-W2(แก้ไข)
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 (MBAX-W2)
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายปันผล
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
28 ตุลาคม 2565
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
06 ตุลาคม 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2565
สรุปข้อสนเทศ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MBAX-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กันยายน 2565
ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565
ดาวน์โหลด
20 กรกฎาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
ดาวน์โหลด
08 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
ดาวน์โหลด
08 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
30 มีนาคม 2565
ขอแจ้งข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
03 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และการจ่ายปันผล
ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ