หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวสารนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

19 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็ปไซต์บริษัท
ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MBAX-W2 (F53-5)
ดาวน์โหลด
08 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
01 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
27 ตุลาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
26 ตุลาคม 2566
แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ,แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
06 ตุลาคม 2566
แจ้งผู้บริหารลาออก
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ MBAX เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MBAX-W2 (F53-5)
ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2566
งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด
25 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2566
แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ,แต่งตั้งประธานกรรมการและแจ้งกรรมการลาออก
ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
21 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
22 มีนาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ MBAX เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MBAX-W2 (F53-5)
ดาวน์โหลด
08 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ MBAX-W2(แก้ไข)
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 (MBAX-W2)
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
15 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายปันผล
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
28 ตุลาคม 2565
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
06 ตุลาคม 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2565
สรุปข้อสนเทศ MBAX-W2
ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MBAX-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กันยายน 2565
ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565
ดาวน์โหลด
20 กรกฎาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ดาวน์โหลด
20 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
ดาวน์โหลด
08 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
ดาวน์โหลด
08 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
30 มีนาคม 2565
ขอแจ้งข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
03 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และการจ่ายปันผล
ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ