หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561* 31 ธันวาคม 2562* 31 ธันวาคม 2563* 31 ธันวาคม 2564*
สินทรัพย์รวม 1,140.37 1,177.59 1,447.56 1,466.16
หนี้สินรวม 614.74 672.42 852.67 916.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 525.63 505.18 594.89 549.84
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - - - -
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561* 31 ธันวาคม 2562* 31 ธันวาคม 2563* 31 ธันวาคม 2564*
รายได้รวม 1,562.94 1,440.18 1,892.13 1,501.14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 82.85 50.98 176.06 62.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - - - -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) - - - -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.30 3.54 9.31 4.16
หมายเหตุ
ข้อมูลด้านบนเป็นข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561*
สินทรัพย์รวม 1,140.37
หนี้สินรวม 614.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น 525.63
ทุนที่ออกและชำระแล้ว -
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562*
สินทรัพย์รวม 1,177.59
หนี้สินรวม 672.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น 505.18
ทุนที่ออกและชำระแล้ว -
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2563*
สินทรัพย์รวม 1,447.56
หนี้สินรวม 852.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น 594.89
ทุนที่ออกและชำระแล้ว -
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2564*
สินทรัพย์รวม 1,466.16
หนี้สินรวม 916.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 549.84
ทุนที่ออกและชำระแล้ว -
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561*
รายได้รวม 1,562.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 82.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.30
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562*
รายได้รวม 1,440.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 50.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.54
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2563*
รายได้รวม 1,892.13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 176.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.31
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2564*
รายได้รวม 1,501.14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 62.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.16
หมายเหตุ
ข้อมูลด้านบนเป็นข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลสำคัญทางการเงิน
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ