โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
 • คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 • คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
 • คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
 • กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเห็นชอบ

ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
 • กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 • กรรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
 • กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
 • กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฏหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
 • กรรมการบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
 • กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 1 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบบแทน 
3. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
6. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร1  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กรรมการ
8. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ กรรมการ 
9. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์                 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ  
1. เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย มีดังต่อไปนี้
   
รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6. นายวันชัย ลิ่มถาวรวัฒนา   ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหาร : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล  
2. กรรมการบริหาร : นายพิสุทธิ เลิศวิไล      
3. กรรมการบริหาร : นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา   
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นายธนดล ทองสุข       
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร
โดยมี นางสาวศิวนันท์ ธีรวริยาภัสร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายธนดล ทองสุข 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร 
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายพิสุทธิ เลิศวิไล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายพิสุทธิ เลิศวิไล        
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล    
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ