โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
 • คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 • คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
 • คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
 • กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเห็นชอบ

ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
 • กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 • กรรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
 • กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
 • กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฏหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
 • กรรมการบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
 • กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 1 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
2. นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กรรมการ
3. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร1  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ กรรมการ
8. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล                 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการอิสระ

หมายเหตุ  
1. เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้
   
รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6. นายทวีชัย ลิ้มเจริญ     ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหาร : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล  
2. กรรมการบริหาร : นายพิสุทธิ เลิศวิไล      
3. กรรมการบริหาร : นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา   
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นายธนดล ทองสุข       
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายธนดล ทองสุข 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร 
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : นายพิสุทธิ เลิศวิไล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายพิสุทธิ เลิศวิไล        
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล    
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง : นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ