นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
อายุ 67 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) :
8.632%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) 
  • Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
  • ปีพ.ศ. 2560 - 31 ตุลาคม 2566 รองประธานกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • ปีพ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566
  • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
  • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง
  • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จํานวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ