นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
เลขานุการบริษัท
อายุ 62 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) :
0.076%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 1 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง)
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • Company Secretary Program(CSP รุ่น 30/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ปีพ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ปีพ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์. หลุยส์ จำกัด

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  1. ทะเบียนกรรมการ
  2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  4. รายงานประจําปี
  5. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ