นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อายุ 50 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) :
0.005%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • NICOLET INSTRUMENT CORPORATION MADISON, WISCONSIN, USA OMNIC E.S.P. COURSE / SAMPLE HANDLING COURSE
  • AUTOCAD 2 D, 3D AND MECHANICAL DESTOP 6
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
  • ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ