นายพิสุทธิ เลิศวิไล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร /กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
อายุ 65 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) :
3.72%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี 1 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง)
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP รุ่น  51/2006) 
 • Director Certification Program (DCP รุ่น72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จํานวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 2 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ